Japan: Shige Fujushiro

Rahmenprogramm Japan © Shige Fujushiro

Shige Fujushiro