Japan: Geisha

Rahmenprogramm Japan © M. de Castellan

Geisha