Christmas market

Christmas market © HMTG / Cristian Wyrwa

For press purposes: image in printable resolution (300dpi)
Copyright: HMTG / Christian Wyrwa